ເງື່ອນໄຂໃນການນຳໃຊ້ລະບົບ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ມີ Email ທີ່ມີຕົວຕົນ, ມີຂໍ້ມູນເບີ້ໂທລະສັບ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆຂອງຕົນເອງ ທີ່ມີຕົວຕົນຢ່າງແທ້ຈິງ:

  1. ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນ ຫຼັກສູດທີ່ ເປັນຫຼັກສູດຟຼີ ໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ພຽງແຕ່ທ່ານກົດສັ່ງຊື້ ດ້ວຍທຸກຮູບແບບ ທີ່ມີຄ່າບໍລິການເປັນ 0 LAK ແລ້ວ ທາງລະບົບເຮົາຈະເປີດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຂົ້ານຳໃຊ້.
  2. ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື້ ບັນດາຫຼັກສູດ ທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍສາມາດໂອນເງິນຄ່າຫຼັກສູດ ຜ່ານບັນຊີ ຫຼື One Pay ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດໄວ້ນັ້ນ ແລ້ວແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໄປທີ່ເບີ້ໂທຂອງ Admin ຕາມເບີ້ 02058189995, 02055556905 ແລ້ວທາງເຮົາຈະກວດກາເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງການໂອນເງິນຂອງທ່ານ ແລ້ວຈະເປີດໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ຕາມຫຼັກສູດ ທີ່ທ່ານໄດ້ສັ່ງຊື້ໄປນັ້ນ.
  3. ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີສັ່ງຊື້ຫຼັກສູດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ພວກເຮົາຈະບໍ່ພິຈາລະນາ ໂອນເງິນກັບ ໃນກໍລະນີ ທີ່ທ່ານບໍ່ຢາກຮຽນຫຼັກສູດ ທີ່ທ່ານໄດ້ຕົກລົງຊື້ໄປແລ້ວນັ້ນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສອບຖາມໄດ້ທີ: 02058189995, 02055556905 Admin Chanh - CEO CIT SOLE CO.,LTD