ການຂຽນໂປແກຼມ Microcontroller ຫຼື Ardunoi LED

ພື້ນຖານການຮຽນກ່ຽວກັບ ardunoi ຈະປະກອບມີ 9 ບົດເຊີ່ງແຕ່ລະບົດເຮົາຈະອະທິບາຍ codeຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມິຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ພ້ອມ( ແບບວິດີໂອ)

ລະດັບເລີ່ມຕົ້ນ

ສ້າງໂດຍ ພິດອັງຄານ ສິດທິຍາກອນ ອັບເດດຫຼ່າສຸດ 04/06/2021 16:26

ຟຼີ

ສິ່ງທີ່ປະກອບມີ

  • 7 ບົດຮຽນ
  • 1 ວຽກບ້ານ
  • ຮອງຮັບສະມາດໂຟນ
  • ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັງຮຽນຈົບ

ເບິ່ງວີດີໂອ

ອາຈານສອນ

(4.00)

1 ຫຼັກສູດຮຽນ

16 ນັກຮຽນ

1 Reviews

ພິດອັງຄານ ສິດທິຍາກອນ

ສຶກສາທີ ມະຫາໄລ ໄອທີ ດານັງ ສສ ຫວຽດນາມ
ອາຍຸ 25ປີ
ຄວາມຮູ້ສະເພາະ ໋: ຈົບສ້ອມແປງໂທລະສັບມືຖືຈາກສູນສະບາຍດີ ວຽງຈັນ(ມີໃບຢັ້ງຢືນ).
ຈົບຫລັກສູກການສ້າງເວັບ,ຂຽນພາສາຈາວາ,ພາສາC,C#,C++,
ຈົບຫລັກສູນການຮຽນໄມໂຄໂປຣເຊັດເຊີ(Arduino).
ຈົບຫລັກສູນໄມໂຄຊ໊ອບ,ຫລັກສູນ Photoshop
ມີພຶ້ນຖານໂມບາຍແອັບ

ນັກຮຽນສົ່ງຂ່າວ

4.00

ຈາກ 1 ຄຳສົ່ງຂ່າວ

0%

100%

0%

0%

0%