ພິດອັງຄານ ສິດທິຍາກອນ

(4.00)

ຫຼັກສູດຮຽນ

1

ນັກຮຽນ

16

Reviews

1

ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ

ສຶກສາທີ ມະຫາໄລ ໄອທີ ດານັງ ສສ ຫວຽດນາມ
ອາຍຸ 25ປີ
ຄວາມຮູ້ສະເພາະ ໋: ຈົບສ້ອມແປງໂທລະສັບມືຖືຈາກສູນສະບາຍດີ ວຽງຈັນ(ມີໃບຢັ້ງຢືນ).
ຈົບຫລັກສູກການສ້າງເວັບ,ຂຽນພາສາຈາວາ,ພາສາC,C#,C++,
ຈົບຫລັກສູນການຮຽນໄມໂຄໂປຣເຊັດເຊີ(Arduino).
ຈົບຫລັກສູນໄມໂຄຊ໊ອບ,ຫລັກສູນ Photoshop
ມີພຶ້ນຖານໂມບາຍແອັບ

ຫຼັກສູດຂອງຂ້ອຍ