ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌

⦿ IT/Graphix Design & Media 💻

ຫຼັກສູດຮຽນ

7

ນັກຮຽນ

97

Reviews

0

ກ່ຽວກັບຂ້ອຍ

" ເດັກໄອທີ " ທີ່ມີຄວາມຮັກ-ມັກໃນເລື່ອງໄອທີ, ຄອມພິວເຕີ, ມັກການອອກແບບ, ມັກທີ່ຈະຊອກຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນມີໃຫ້ຄົນທີ່ສົນໃຈ ຜ່ານ Youtube ພາຍໃຕ້ " https://www.youtube.com/c/dekitproject/featured " ໃນນາມ " ເດັກໄອທີໂປຼເຈັກ໌ " ທີ່ເຮັດວຽກປະຈໍາ ແລະ ຮັບວຽກ Freelance ເພື່ອລ້ຽງຊີບ

ຫຼັກສູດຂອງຂ້ອຍ